GÖRÜNEN VE GÖRÜNMEYEN MELEKLER

GÖRÜNEN VE GÖRÜNMEYEN MELEKLER

Allah’ın kulları kategorisine insanlar ve cinlere ilaveten (Zâriyât 51/56) melekler de dahildir. (Enbiyâ 21/26)

…………………………………………………….

Önce melekler (Bakara 2/30) sonra cinler (Hicr 15/27) daha sonra insanların (Nisâ 4/1) yaratılma sırasında, cinlerin (Kehf 18/50) insanların (Tâ Hâ 20/121) Allah’a asi olmasının yanı sıra meleklerin, bunlardan farklı olarak hiçbir zaman Allah’a âsi olmamaları (Tahrim 66/6) kibirlenmemeleri (Nahl 14/49) mahşerde Allah’ın egemenliğinin tahtını taşımaları (Hakka 69/17) bilmediği konularda bilene boyun eğen varlıklar… (Bakara 2/30)

Allah katında değerli ve çok güçlü (Tekvir 81/20) birden fazla kanatları olan (Fâtır 35/1) yüce melek meclisindeki yapılan müzakereleri / tartışmaları kimsenin bilmediği (Sâd 38/69) hiyerarşik sistemleri olup bunun sonucu olarak aralarında itaat edilenlerin olduğu varlıklar… (Tekvir 81/21)

Allah’ın yapacağı işi onlara bildirmesi (Bakara 2/30) Allah’ın izni ile (Âli İmran 3/145) ruhları alan ölüm meleğine (Secde 32/11) eşlik edenlerin olduğu (Nisâ 4/97) müslümanların (Nahl 16/32) münafıkların (Muhammed 47/27) ve kafirlerin ruhlarına farklı muamele eden (Tevbe 8/50) ölmek üzere olan insanın etrafındaki kişilere gözükmeyen varlıklar…(Vâkıa 56/85)

Mahşerde insanı tutuklayan (Saffat 37/24) yetmiş metre uzunluğunda zincirlere bağlayıp cehenneme atacak olan (Hakka 69/32) cehennemdeki cin ve insanlara (A’raf 7/179) gözlemci olarak görev yapan (Müddessir 74/31) iri gövdeli ve katı yürekli varlıklar…(Tahrim 66/6)

Allah’ın kendilerine durum tespiti yaptırttıktan sonra (Sebe’34/40) cehennemdekilerin pişmanlıklarını dinleyen (Mü’min 40/49) onlara tadımlık dünya hayatının (Nahl 16/117) kısaca değerlendirmesini yapıp (Zümer 39//71) inanmayanları cehenneme çağıran varlıklar… (Alak 96/19)

İnsanların her yaptıkları davranışları rapor altına alan (Kaf 50/18) açık ve kapalı alan ayırımı yapmadan her tarafa kolayca girebilen (Nisâ 4/78) Allah’ın izni ile vahyi Peygamberin kalbine indiren (Bakara 2/97) Peygambere destek olup (Ahzab 33/56) aralarındaki mesafe iki yaydan daha yakın olan (Necm 53/9) Peygambere vahiy gelirken o vahye korumalık yapan (Cin72/27) cennetin kapısında ve içinde müslümanlara hizmet edip onları “Hoş geldiniz” diye karşılayan varlıklar. (Zümer 39/73)

Allah’a kendi görüşlerini arz edecek kadar yakın (Bakara 2/30) kendi varlıklarına iman edilmesi istenen (Bakara 2/285) iman edilmemesi durumunda yoldan çıkılması söz konusu olan varlıklar..(Nisâ 4/136)

Azabı hak eden milletlere şafak vakti operasyon yapan (Hûd 11 /81) bu operasyonda insana en yakını olanları bile ayırmayan (Neml 27/57) görevleri bazen bir hafta süren (Hakka 69/7) Allah’ın lanet ettiği kimseleri bilip onlara topluca lanet eden varlıklar…(Âli İmran 3/87)

Savaşta hazır kıta olarak müminlere dokuz bin sayı ile destek verip (Âli İmran 3/124-125, Enfâl 8/9) parmak kırıp boyun vuran varlıklar…(Enfâl 8/12)

Kendi üstündeki zâtın otoritesinden çekinen (Nahl 16/50) korku ile O’nu hamd ve tesbih eden (Ra’d 13/13) ondan saygı ile titreyen ve onun sözü üzerine söz söylemeyen (Enbiya 21/27) Allah’ın izni olmadan hiçbir işe girişmeyen (Meryem 19/64) verilen görevi eksiksiz yerine getiren varlıklar…(Tahrim 66/6)

Zaman zaman eli ayağı düzgün bir insan sûretinde peygamberlere gözüküp (Hud 11/69) onlarında korkmasına zemin hazırlayan bir yapıda olan (Zariyat 51/25) normal insanlara da gözüküp (Meryem 19/17) onlara dinin emirlerini adeta hatırlatarak tebliğ yapan (Âli İmran 3/43) iman edenlere hem bu dünyada hem de ahirette gönüllerine teselli veren varlıklar.. (Fussilet 41/30)

Vahyin inşa ettiği bedenlere desteklerini esirgemeyen (Ahzâb 33/43) ilhamlarını vermeye devam eden (Mücadele 58/22) eşinin kısır olduğu için bebek sahibi olma ihtimali olmayan Peygambere (Meryem 19/5) namaza durduğunda ayakta iken (Âli İmran 3/39) doğacağı bebeği müjdeleyip ismini de söylemeyi ihmal etmeyen varlıklar…(Meryem19/7)

Mahşerde sadece Allah’ın razı olduğu kişilere şefaat edecek olan (Necm 53/26) insanların bazılarının düşmanlık beslediği (Bakara 2/98) kendilerine dişi isimler takılan (Necm 53/27) hem de Allah’ın bir parçası sayarak (Zuhruf 43/15) sanki meleklerin yaratılışına şahit olunmuş gibi muamele edilen (Saffat 37/150) “Peygamberinde meleklerden olması gerekirdi” diye düşünülen varlıklar (En’am 6/8)

Tam aksine melekler, kendilerine ilahlık payesi vermeyen aksi durumda başlarına neler geleceğini bilen varlıklar…(Enbiyâ 21/29)

İnsan şeklinde geldiğinden kendilerine homoseksüellik yapmaya yeltenilen (Hud 11/78) insan gibi gıdaya ihtiyacı olmadığı için kurulan sofradaki ikramı yemeyen varlıklar…(Zariyat 51/27).

Son olarak sadece müslümanlara değil onların geçmiş ve gelecek nesillerinin de bağışlanması için Allah’a dua eden varlıklar… (Mü’min 40/8)

Beyaz Önlüklü, Siyah Stetoskoplu ve Mavi Doktor Dosyalı Bay ve Bayan Gülümseyen Doktor

Hafızlığı Kodlama Metodları Hakkında Bilgi Almak İstermisiniz!

Aklınıza takılan ve sayfamızda cevap bulamadığınız tüm sorularınızı sormak ve detaylı bilgi almak için aşağıdaki butona tıklayarak iletişime geçebilirsiniz

Detaylı bilgi ve Satın almak için iletişime geçebilirsiniz!