AH! BU İNSANOĞLU

AH! BU İNSANOĞLU

Üzerinden uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen henüz anılmaya layık bir varlık bile değilken (İnsan76/1) insan türünü bizim bilmediğimiz bir çamur ile yaratmaya başlayan (Secde 32/7) DNA’sına iyiliği ve kötülüğü nakşeden (Şems 91/8) aç iken doyuran, hasta olduğunda şifa veren, nefes aldığında geri vermesini sağlayan (Şu’arâ 26/-79-80-81) Allah’a karşı çok nankörce tavır takınan (İbrahim 14/34) Ah! Bu insanoğlu..

Elde ettiği maddiyatı veya makamı Allah’tan değil de kendinden bilen (Kasas 28/78) kendini her şeye yettiğini zanneden (Alak 96/6-7) ama bir sivrisineğe dahi söz geçirmekten aciz olan (Hac 22/73) Ah! Bu insanoğlu..

İnsanoğlunun kendi yaratılışını unuttuğu (Yâsîn 36/78 ) bedeninin inşasında kullanılan suyu (Enbiyâ 21/30) toprağı (Fâtır 35/11) yapışkan çamuru (Sâffât 37/11) kuru çamur ve kokuşmuş balçığı (Hicr 15/26) ateşte kaynatılmış gibi pişmiş balçığı (Rahmân 55/14) basit ve hor görülen bir sıvıyı (Mürselât 77/20) düşünmeyen Ah! Bu insanoğlu..

Allah’ın yarattığı bu kozmik âlemin havasından, 2 Hidrojen -H2O- ve 1 oksijenin birleşmesi ile oluşan suyundan, diğer sayılamayan nimetlerinden faydalanıp (İbrahim14/34) dolayısıyla Allah’ın kanunlarına ister istemez boyun eğen (Ra’d 13/15) ama kendi öz ayarlarına dönemeyen Ah! Bu insanoğlu..

Annesinin karnında şekillendirilen (Âl-i İmrân 3/6) verilen nimetlere şükretme ihtimali göz önünde bulundurularak, işitme görme ve akletme melekesini (Nahl 16/78) dengeli ve tam olarak meydana getirilen (İnfitâr 82/7) denizde karada ve havada (Yûnus 10/22) hatta hayatının her alanında başına bir musibet geldiğinde umutsuzluğa kapılan (İsrâ 17/83 ) bundan bir sonuç elde edemeyince var gücüyle enine boyuna varıncaya kadar Allah’a yalvarma ihtiyacı hisseden (Fussilet 41/51) ama sıkıntıdan kurtulup rahata erdiğinde ise (Ankebût 29 /65) sanki az evvel dua edip yalvaran kendisi değilmiş gibi (Zümer 39/8) eski haline dönen Ah! Bu insanoğlu..

İnsanlığın birbirlerine karşı en iyi yaptığı şeyin “tahammülsüzlük” olduğu (Kehf 18/54) bu yüzden de zamanı iyi değerlendirmeyip hüsrana daldığı (Asr 103/ 1-2) her işinde aceleci bir yanı olduğu (Kehf 18/54) Allah’ı hakkıyla idrak edemeyen (En’âm 6/91) Ah! Bu insanoğlu…

Allah’ın insanın yaptıkları tevbeyi kabul etmek istemesine (Nisâ 4 /27) rahmetinin her şeyi kapsamasına (A’râf 7/156) rahmetin kaynağı olmayı kendine prensip edinmiş olmasına rağmen (En âm 6/12) Allah’a aldırış etmeyen Ah! Bu insanoğlu…

Uykuya dalan her bireyin ruhunu katına alıp uyanınca geri iade edildiği (Zümer 39/42) ondan habersiz bir yaprağın kımıldamayacağı, yeraltının karanlıklarında bile mikro hareketlenmenin olamayacağı (En’âm 6/59) insanın sırlarını hatta sırlarının içinde saklı olan sırlara bile vâkıf olan bir zatı (Tâhâ 20/7) Rab edinemeyen Ah! Bu insanoğlu…

Nefsinin arzularına dur diyemeyip (Naziât79/40) nefsini ilah edinen (Furkan 25/43) rızık ve diğer konularda birazcık daraldığında Rabbinin kendisini önemsemediğini düşünen (Fecr 90/16) Ah! Bu insanoğlu

Tevbe ettikleri sürece; kullarının en kötü işlerini bile örtme gücü olan (Zümer 39 /35) kötülük yapmaya fırsat verdirmeyen (Furkân 25/70) iman etmeyi insanlığa sevdiren (Hucürât 49/7) dua ettiğinde hemen icabet eden (Bakara 2/186) insanın şah damarı bile Allah’a göre kendinden daha uzak olan (Kaf 50/16) kalbi ile kendi arasında yalnızca kendisinin olduğunu söyleyen (Enfâl 8/24) ve Allah’a isyana eden Ah! Bu insanoğlu..

Hem gökyüzünün hem de yerin ilahı olana (Zühruf 43/84) teşekkür etmeyen Ah! Bu insanoğlu..

Beyaz Önlüklü, Siyah Stetoskoplu ve Mavi Doktor Dosyalı Bay ve Bayan Gülümseyen Doktor

Hafızlığı Kodlama Metodları Hakkında Bilgi Almak İstermisiniz!

Aklınıza takılan ve sayfamızda cevap bulamadığınız tüm sorularınızı sormak ve detaylı bilgi almak için aşağıdaki butona tıklayarak iletişime geçebilirsiniz

Detaylı bilgi ve Satın almak için iletişime geçebilirsiniz!